Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania PPP w Ozimku

Do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie. 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Poradnia udziela pomocy:

Zakres pomocy:

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OZIMKU OFERUJE:

pomoc psychologiczną

 

pomoc pedagogiczną

 

pomoc logopedyczną

 

EEG Biofeedback

Poradnia prowadzi neuroterapię nowoczesną metodą trenowania mózgu - EEG- Biofeedback

 

Udzielanie pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni może nastąpić na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.

Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.  Inicjuje działania i programy integrujące pracę placówek i instytucji pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

Jest otwarta na propozycje współpracy z innymi placówkami i instytucjami, informuje o formach pomocy oferowanych przez poradnię. Jest gotowa do rozszerzania oferty pomocy i popularyzowania jej w środowisku. Pracownicy poradni  realizują cele poradni  również poza poradnią:

Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi pomoc i poradnictwo dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom.

Przekazuje i przyjmuje informacje ważne z punktu widzenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej za zgodą rodziców i prawnych opiekunów, informuje o formach pomocy oferowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

Nowe zadania poradni:

Zgodnie z §1 pkt 2 Zarządzenia Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, Poradnia Psychologioczno-Pedagogiczna w Ozimku została wskazana jako placówka do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci:

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. Terenem działania Poradni jest powiat opolski.

Wersja XML